230-ден астам қазақша мақал және оның орысша мен ағылшынша баламалары. Жинаған Ерден Еркебекұлы Қарсыбеков.

Более 230 казахских пословиц и их эквивалентов на русском и английском языках. Собрал Ерден Еркебекович Карсыбеков.

More than 230 Kazakh proverbs and their Russian and English analogues. Composed by Yerden Karsybekov.

 

Тамақ – Еда – Food

Ер мен Әйел – Мужчина и Женщина – Man and Woman

Достық – Дружба – Friendship

Еңбек пен Жалқаулық – Труд и Лень – Labour and Idleness

Байлық пен Кедейлік – Богатство и Бедность – Richness and Poverty

Жомарт пен Сараң – Щедрый и Скупой – Generous and Mean

Денсаулық – Здоровье – Health

Сақтық – Осторожность – Carefulness

Ақылды мен Ақымақ – Умный и Глупый – Clever and Silly

Батыл мен Қорқақ – Храбрый и Трусливый – Brave and Cowardly

Тіл мен Сөз – Язык и Слово – Tongue and Word

Әртүрлі – Разные – Various