Бұл қанша тұрады? Сколько это стоит? How much is it?
Өте қымбат екен. Это очень дорого. It's too expensive.
Бұл қымбат емес. Это недорого. It's not expensive.
Бұл арзан. Это дёшево. It's cheap.
Сіз жеңілдік бере аласыз ба? Можете ли вы сделать скидку? Can you make a discount?
Біз сізге қисынды жеңілдік ұсынуға дайынбыз. Мы готовы предложить вам разумную скидку. We are ready to offer you a reasonable discount.
Бағаны он пайызға төмендетсеңіз? Снизьте, пожалуйста, цену на десять процентов. Please, lower the price by ten percent.
Ақшаны картамен қабылдайсыз ба? Вы принимаете карточку/деньги с карты? Do you accept the card?
Жиырма мыңды ұсата аласыз ба? Можете разменять двадцать тысяч? Can you exchange twenty thousand?
Ұсынысыңыз өте тиімді екен. Ваше предложение очень выгодное. Your offer is very favorable.
Ең жақын банк бөлімшесі қайда орналасқан? Где находится ближайшее отделение банка? Where is the nearest branch of a bank?
Мен банктік есепшотты ашқым келеді. Я хотел бы открыть банковский счёт. I would like to open a bank account.
Сіз долларды айырбастайсыз ба? Вы обмениваете доллары? Do you exchange dollars?
Депозитке ақша салғым келеді. Я хочу положить деньги на депозит. I want to put money on deposit.
Депозиттен жиналған ақшаны алғым келеді. Я хочу снять накопленные деньги с депозита. I want to withdraw my savings from the deposit.
Менің атыма ақша аударымы түсу керек еді. На моё имя должен был поступить денежный перевод. A money transfer should have come on my name.
Қай терезеге баруым керек? К какому окошку мне нужно обратиться? Which window should I contact?
Несие қай шартпен беріледі? На каких условиях выдаётся кредит? What are the terms of the loan?
Пайыз мөлшері қандай? Каков размер процентной ставки? What is the interest rate?
Қарызды үш айдың ішінде өтеу керек. Долг необходимо погасить в течение трёх месяцев. The debt must be repaid within three month.
     
баға цена price
көтерме баға оптовая цена wholesale price
дара баға розничная цена retail price
жеңілдіктер скидки discount
теңге тенге tenge
сом рубль rouble
доллар доллар dollar
валюта бағамы курс валюты exchange rate
банк банк bank
касса касса pay-desk
терезе окошко window
төлем платёж payment
майда размен small change
ұсақ ақша мелочь trifle
қолдағы ақша наличные деньги cash
қаржы финансы finances
қаржылық көмек финансовая помощь financial aid
сауда торговля trade
сауда операциясы торговая операция trading operation
тауар айырбасы товарообмен barter
салық налог tax
салық салу налогообложение taxation
баж салығы пошлина duty, fee
импорт, тауар кіргізу импорт import
экспорт, тауар шығару экспорт export
несие кредит, заём loan, credit
өтеу погашение repayment
келісім договор agreement
салым взнос payment
жинақ қор, қаражат сбережения savings
қарыз долг debt
есепшот счёт account
пайыз проценты percentage
шығындар расходы expenses
табыстар доходы incomes